สำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ต้อนรับคณะเยี่ยมชมห้องสมุดเคลีื่อนที่สำหรับชาวตลาดจังหวัดอุตรดิตถ์

นายชนะ เปรมปรี รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยบุคลากร ต้อนรับนางสาวปรีดา รัตนอุไร ผู้อำนวยการส่วนบูรณาการ สำนักงบประมาณ และนางสาวปวีร์รวี อินนุพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ เยี่ยมชมการดำเนินงานห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด TT Garden และสำรวจสถานที่สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพื่อให้บริการนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ณ ห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ศูนย์การค้า TT Garden ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

 

amutt1953