กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่่อนที่ตำบลขุนฝาง

นายวินัย ปิ่นอินทร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มอบให้นายไชยเดช ใจกัน ครู กศน.ตำบลขุนฝางร่วมออกหน่วยบริการโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ร่วมกับที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และส่วนราชการต่างๆ โดยให้บริการนำ้ดื่มสมุนไพร และหนังสือประเภทต่างๆ แก่ประชาชน ณ วัดขุนฝาง ตำบลขุนฝาง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

amutt191