บุคลากร กศน.อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรีร่วมโครงการฝึกอบรมวิทยากรประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

นายสันติ  ต่วนชะเอม  ผู้อำนวยกา่ร สำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี  รักษาการ ผู้อำนวยการ กศฯ.อำเภอท่าช้าง

มอบหมายให้ครู กศน.ตำบล  ประกอบด้วย  นางกัลยาภัสร์  กันภัย  ,นางสาวปาริชาต  นักฆ้อง ,นางสาวกฤศณัฐฐิกา

ขำเจริญ  และนางสาวสุพรรษา  ไล้เลิศ   เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิทยากรประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์

ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี  ในวันที่   19  พฤษภาคม 2560  ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30  น