กศน.จ.สกลนคร ร่วมประชุมขยายผลการมอบนโยบายบางประการและข้อสั่งการ ของเลขาธิการ กศน. นายกฤตชัย อรุณรัตน์

    วันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ดร.สุประณีต ยศกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุมขยายผลการมอบนโยบายบางประการและข้อสั่งการ ของเลขาธิการ กศน. นายกฤตชัย อรุณรัตน์ 
ในระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ปทุมธานี โดยในการประชุมมอบนโยบายดังกล่าว
มีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ครู และบุคลากรประจำสำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุม

ณ ห้องประชุมโฆษิต โฆษณสันติ สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร