กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง เข้าร่วมจัดกิจกรรม อ่านสร้างอาชีพ ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด การประกวดโครงงานนักศึกษา และการประกวดร้องเพลง ในโครงการ ๒ เมษา วันรักการอ่าน “สงขลา เมืองนักอ่าน” ประจำปี ๒๕๖๐

กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง เข้าร่วมจัดกิจกรรม อ่านสร้างอาชีพ ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
การประกวดโครงงานนักศึกษา และการประกวดร้องเพลง ในโครงการ ๒ เมษา วันรักการอ่าน สงขลา เมืองนักอ่าน” ประจำปี ๒๕๖๐ 
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา