ศว.นครสวรรค์ จัดโครงการอบรมครู กศน.ทางไกล สะเต็มศึกษา


ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ โดย ผอ.จันทร์ทิพย์ สินธุวงษานนท์
มอบหมายให้บุคลากรของศูนย์ฯ จัดกิจกรรมโครงการอบรมครู กศน.ทางไกล สะเต็มศึกษา
ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สนับสนุนการจัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา (กศน.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่
19-21 เมษายน 2560 ณ ศูนย์การอบรม
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ ห้องประชุมพิกุลทอง
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายราเชนทร์ บูรณศาสตร์
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ มาเป็นประธานในพิธีเปิด