ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ" จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

เมื่อวันที  16 มีนาคม 2560  นายสมยศ เพิ่มพงศาเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี และรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ" เป็นประธานเปิด "โครงการส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 11" ของศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ" โดยนางนวพร  สุ่ยวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการ และได้รับเกียรติจาก พลตรีเยี่ยมชัย  บุตรดาวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก  นางพจมาน  สระลอย ปลัด อบต.ช่องสะเดา  นายเสวก  นักร้อง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งได้แก่ พันโทบุญรุ่ง  เกิดผล  ร้อยตรีสมัย  ชมนิล  และนายเหลี่ยน  พัฒนมาศ ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้  ที่อุทยานสงครามเก้าทัพ บ้านทัพศิลา ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับฟังการบรรยายประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ จาก พันตรีจวน  อินทร์ศร วิทยากรบรรยายประจำอุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพด้วย
 
โดยโครงการนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 17 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในราชอาณาจักรจังหวัดกาญจนบุรี ( กอ.รมน.) เพื่อส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในการสร้างจิตสำนึกความรู้เรื่อง ศาสตร์ของพระราชาเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติต่อไป
 
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี..รายงาน