เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยาง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย

 

 

 

Huay Yang

 

        เมื่อวันที่ 13  มีนาคม 2560  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยาง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย นักเรียนจำนวน 30 คน ครูจำนวน 14 คน รวมทั้งสิ้น 44 คน กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการภายในของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น อาทิ นิทรรศการท่องแดนปิโตรเลียม โลกของแมลง ภาพยนตร์ 3 มิติ สวนวิทยาศาสตร์ และการปลูกพืชไร้ดิน นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมได้รับความสนุกสนาน พร้อมทั้งความรู้เกิดทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้