เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ให้กับกศน.อำเภอโนนศิลา อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

         NoN sila

 

 

         เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม หลักสูตร 1 วัน ไป-กลับ ให้กับกศน.อำเภอโนนศิลา อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  นักศึกษาจำนวน 80  คน ครูจำนวน 16 คน รวมทั้งสิ้น 96 คน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายได้เรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ พลังงานทดแทน การปลูกพืชไร้ดิน ปรากฎการณ์ทางดาราศาสตร์ และการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) สร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์ มีการมอบวุฒิบัตรการผ่านกิจกรรมค่ายให้กับนักศึกษาทุกคน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งมีความสุขสนุกสนานกับกิจกรรมเป็นอย่างมาก สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้