นายจตุภัทร เวชสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.คลองหอยโข่ง มอบหมายให้ นางสาวตากาญจน์ มีนุ่นบรรณารักษ์ เข้าร่วมประชุม รับ-ส่ง เสร็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

นายจตุภัทร เวชสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.คลองหอยโข่ง มอบหมายให้ นางสาวตากาญจน์ มีนุ่นบรรณารักษ์
เข้าร่วมประชุม รับ-ส่ง เสร็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ ที่ว่าการอำเภอคลองหอยโข่ง