ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีการสัมภาษณ์ (นายช่างโยธา/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี/นักวิชาการพัสดุ)

สำนักงาน กศน. ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีการสัมภาษณ์  (นายช่างโยธา/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี/นักวิชาการพัสดุ)  รายละเอียดดังแนบ