นโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เรียน ผู้อำนวยการหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัด สำนักงาน กศน.

         กรุณาดาวน์โหลดไฟล์หนังสือประทับตรา พร้อมกับสำเนาคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.164/2560 เรื่อง นโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงขอแจ้งเพื่อทราบและโปรดดำเนินการต่อไป

Attachments:
Download this file (letter.pdf)letter.pdf1101 kB2017-02-16 12:13