กฎบัตร หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.

เรียนผู้อำนวยการหน่วยงาน/สถานศึกษา

             ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ  พ.ศ. 2559  เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้กำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน และมีการกำหนดกรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใเพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติตัวและการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน

Attachments:
Download this file (img-28202027.pdf)img-28202027.pdf967 kB2017-01-24 10:43