ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2559 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2559 สำนักงาน กศน. ร่วมกับ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย และ สวทช.