กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
กฎบัตร หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. 24/01/60 10:55 223
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทความกรณีศึกษาเกี่ยวกับเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต 23/01/60 09:16 164
รายงานผลการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณตาม สงป.301 และสงป.302 ของสนง.กศน. (ประจำเดือนมกราคม) 19/01/60 16:20 1397
หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและการเดินทางไปราชการต่างประเทศฯ 18/01/60 13:56 257
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2559 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 16/01/60 10:39 399
การขอความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ภายหลังสิ้นไตรมาสที่ 1 13/01/60 16:35 70
ร่าง แผนยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ 05/01/60 14:21 323
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ 4) 04/01/60 12:02 89
ขอเชิญสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2560 04/01/60 09:17 81
การจัดทำแผนอัตรากำลังของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 04/01/60 09:10 1188
ข้อมูลที่พักและร้านอาหารในจังหวัดสระบุรี 30/12/59 13:45 93
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 30/12/59 10:58 548
แนวทางการจัดงานปีใหม่ ปี 2560 28/12/59 10:59 180
โครงการสานสายใย กศน. โครงการ 6 26/12/59 14:01 163
รายละเอียดตัวชี้วัด การประเมินพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน. ตำบล/แขวง 26/12/59 09:33 399
ตราสัญลักษณ์ในโอกาสครบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – อินเดีย 22/12/59 10:08 79
เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ 22/12/59 10:06 69
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 22/12/59 09:48 96
แนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 19/12/59 10:12 232
ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยไม่ถือเป็นวันลา 13/12/59 14:35 108


..........................................................


1720962
Today
This Week
This Month
All days
105
4837
14323
1720962

Your IP: 54.81.192.192
Server Time: 2017-08-19 08:30:14