กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ขอความร่วมมือเสนอรายนามบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์ ผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด และการประกวดห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2559 10/11/59 10:59 167
การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี งปม. 2561 04/11/59 15:37 194
ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัยฯ 04/11/59 09:49 287
การสำรวจความพร้อมของ กศน.อำเภอในการจัดทำโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 04/11/59 09:25 345
การรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือครู กศน. ที่ประสบเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดปัตตานี 02/11/59 10:50 98
รายงานผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 01/11/59 13:48 109
กำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายา 01/11/59 10:06 72
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (สำนักงาน กศน.จังหวัด/ศฝช.) 21/10/59 15:30 372
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ศว.) 21/10/59 15:27 98
การรายงานสถานะการใช้จ่ายงบกลาง ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กฯ ปีงบประมาณ 2559 21/10/59 15:25 79
(ด่วนที่สุด) การจำหน่ายสมุดบันทึก (ไดอารี่ กศน. 2560) 21/10/59 11:17 99
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบบุคลากร เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ และงบดำเนินงานเพื่อเป็นเงินประกันสังคม 21/10/59 10:48 142
ขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาจัดหาพัสดุ 17/10/59 16:02 193
ชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาทางไกล 17/10/59 15:19 145
แนวปฏิบัติเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต 17/10/59 11:25 194
รายงานการควบคุมภายในประจำปี 2559 11/10/59 15:27 167
แจ้งผลการพิจารณาเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพันและเงินขยายเวลาเบิกจ่าย 11/10/59 13:21 91
ขอข้อมูลเพื่อจัดทำสมุดบันทึก (ไดอารี่) ประจำปี พ.ศ. 2560 10/10/59 15:19 137
เชิญประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 10/10/59 12:41 883
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายสื่อสารองค์กร สำนักงาน กศน. 10/10/59 09:50 121