กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ซักซ้อมความเข้าใจและแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าพาหนะของครูผู้สอนคนพิการ และครู กพด. 01/02/60 09:46 179
(ด่วนที่สุด) เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 31/01/60 15:43 171
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2560 26/01/60 15:49 96
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 26/01/60 15:48 206
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีพระบรมศพฯ 26/01/60 14:26 199
กฎบัตร หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. 24/01/60 10:55 218
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทความกรณีศึกษาเกี่ยวกับเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต 23/01/60 09:16 162
รายงานผลการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณตาม สงป.301 และสงป.302 ของสนง.กศน. (ประจำเดือนมกราคม) 19/01/60 16:20 1370
หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและการเดินทางไปราชการต่างประเทศฯ 18/01/60 13:56 253
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2559 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 16/01/60 10:39 397
การขอความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ภายหลังสิ้นไตรมาสที่ 1 13/01/60 16:35 69
ร่าง แผนยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ 05/01/60 14:21 321
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ 4) 04/01/60 12:02 88
ขอเชิญสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2560 04/01/60 09:17 79
การจัดทำแผนอัตรากำลังของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 04/01/60 09:10 1185
ข้อมูลที่พักและร้านอาหารในจังหวัดสระบุรี 30/12/59 13:45 92
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 30/12/59 10:58 541
แนวทางการจัดงานปีใหม่ ปี 2560 28/12/59 10:59 177
โครงการสานสายใย กศน. โครงการ 6 26/12/59 14:01 160
รายละเอียดตัวชี้วัด การประเมินพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน. ตำบล/แขวง 26/12/59 09:33 397