กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 18/04/60 11:42 206
กำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายาในบัญชีหลักแห่งชาติ 07/04/60 10:10 97
การคัดเลือกบุคลากร/ห​น่วยงาน/สถานศึกษา ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2560 05/04/60 12:31 411
รายงานผลการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณตาม สงป.301 และสงป.302 ของสนง.กศน. (ประจำเดือนมีนาคม) 05/04/60 12:12 380
สมัครรับรางวัล UNESCO Prize for Girls’ and Women’s Education 04/04/60 10:51 55
รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล (ฉบับปรับปรุง) 27/03/60 15:50 351
การกำหนดระยะเวลาการปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS 22/03/60 09:21 101
นิทรรศการศิลปะนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชนในสาธารณรัฐฟินแลนด์ ครั้งที่ 16 20/03/60 14:57 81
การขออัตราจ้างเหมาบริการ 16/03/60 15:55 284
คู่มือเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS 14/03/60 14:17 336
แจ้งแนวทางการดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปี 59 หลักสูตร 51 07/03/60 10:02 241
ให้ใช้เครื่องมือวัดผลการเรียนรู้รายวิชาเลือกบังคับ หลักสูตร51 07/03/60 09:56 239
ข้อมูลประกอบการรับฟังนโยบายการดำเนินงาน 07/03/60 09:53 215
ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียน เรื่อง ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 06/03/60 11:32 135
การเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.60) 03/03/60 15:45 226
รายงานผลการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณตาม สงป.301 และสงป.302 ของสนง.กศน. (ประจำเดือนกุมภาพันธ์) 28/02/60 15:52 571
UNESCO –Japan Prize on Education for Sustainable Development 2017 28/02/60 08:02 102
ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน กศน. ครบรอบปีที่ 9 และรับฟังนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 24/02/60 10:04 227
ชะลอการดำเนินการจัดสอบเพื่อวัดสมรรถนะพื้นฐานของครู กศน.ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) 21/02/60 16:29 109
นโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 16/02/60 12:13 212