กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน กศน. ครบรอบปีที่ 9 และรับฟังนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 24/02/60 10:04 222
ชะลอการดำเนินการจัดสอบเพื่อวัดสมรรถนะพื้นฐานของครู กศน.ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) 21/02/60 16:29 106
นโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 16/02/60 12:13 204
ซักซ้อมความเข้าใจและแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าพาหนะของครูผู้สอนคนพิการ และครู กพด. 01/02/60 09:46 172
(ด่วนที่สุด) เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 31/01/60 15:43 160
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2560 26/01/60 15:49 91
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 26/01/60 15:48 191
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีพระบรมศพฯ 26/01/60 14:26 187
กฎบัตร หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. 24/01/60 10:55 205
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทความกรณีศึกษาเกี่ยวกับเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต 23/01/60 09:16 155
รายงานผลการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณตาม สงป.301 และสงป.302 ของสนง.กศน. (ประจำเดือนมกราคม) 19/01/60 16:20 1311
หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและการเดินทางไปราชการต่างประเทศฯ 18/01/60 13:56 250
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2559 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 16/01/60 10:39 393
การขอความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ภายหลังสิ้นไตรมาสที่ 1 13/01/60 16:35 63
ร่าง แผนยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ 05/01/60 14:21 308
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ 4) 04/01/60 12:02 82
ขอเชิญสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2560 04/01/60 09:17 74
การจัดทำแผนอัตรากำลังของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 04/01/60 09:10 1177
ข้อมูลที่พักและร้านอาหารในจังหวัดสระบุรี 30/12/59 13:45 88
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 30/12/59 10:58 529