กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
หน่วยตรวจสอบภายใน ขอเผยแพร่รายงานการตรวจสอบการบริหารงบประมาณการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 21/08/60 16:17 7
การตอบแบบสอบถามและแบบตอบรับ คู่มือเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS 21/08/60 09:27 55
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบรายงาน สงป.301 และ สงป.302 ของสนง.กศน. (ประจำเดือนกรกฎาคม) 12/08/60 17:23 212
กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราชฯ 07/08/60 13:08 86
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2561 03/08/60 14:35 152
การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การปฏิบัติตาม "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ......" 01/08/60 09:18 253
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง "NRMS กับการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ" 27/07/60 14:01 109
การสับเปลี่ยนหน้าที่หรือย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 25/07/60 10:32 380
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 25/07/60 10:31 220
แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดงานแสดงสรุปผลการดำเนินงานโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 24/07/60 15:35 72
รายงานข้อมูลเชิงปริมาณ ของ กศน.อำเภอ โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 24/07/60 11:35 394
ประกาศรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 24/07/60 11:23 254
การขยายผลการดำเนินงานตามโครงการอบรมประวัติศาสตร์ ชาติไทย และบุคคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 20/07/60 15:13 121
มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ 18/07/60 13:11 103
จ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2558 17/07/60 14:20 93
ขยายระยะเวลาการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 11/07/60 13:45 75
ส่งใบแทรกแก้ไขคู่มือระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย สำหรับ กศน.อำเภอ/เขต 06/07/60 11:45 129
Rethinking Youth Engagement with UNESCO 23/06/60 14:29 104
ตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 23/06/60 11:10 164
รายงานผลการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณตาม สงป.301 และสงป.302 ของสนง.กศน. (ประจำเดือนมิถุนายน) 23/06/60 09:25 565


..........................................................


1723904
Today
This Week
This Month
All days
1203
2560
17265
1723904

Your IP: 54.92.170.142
Server Time: 2017-08-22 23:47:49