การจ้างก่อสร้างศาลาที่พัก (เชลเตอร์) อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การจ้างก่อสร้างศาลาที่พัก (เชลเตอร์) อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์