ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการเทคโนโลยีกับวิถีชีวิตไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการ

เทคโนโลยีกับวิถีชีวิตไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒