สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมและผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมและผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน โดยกำหนดราคากลาง 1,365,000 บาท

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) เว็บไซต์ของสำนักงาน กศน. (www.nfe.go.th) หรือโทรศัพท์ 0 2282 0964 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มีนาคม  2560