ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ประกวดราคาจ้างนิทรรศการพลังงาน (พลังงานทดแทน)

ประกวดราคาจ้างนิทรรศการพลังงาน (พลังงานทดแทน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้ใดสนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
หรือที่เว็บไซต์ www.roietsci.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓ - ๕๖๙๓๔๐ ในวันและเวลาราชการ

1. ประกาศประกวดราคา
2. เอกสารประกวดราคา
3. ราคากลาง TOR นิทรรศการพลังงาน (พลังงานทดแทน)