ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการ เรื่อง โลกและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต

ประกาศ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการ เรื่อง โลกและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.๒๕๖๐ งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท