ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงนิทรรศการมหัศจรรย์โลกของแมลง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น  มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างปรับปรุงนิทรรศการมหัศจรรย์โลกของแมลง  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

          กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

         ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึงวันที่  ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kksci.com หรือ www.nfe.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๒๗-๔๑๕๔ ในวันและเวลาราชการ

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดแนบท้าย...