ศว.นครสวรรค์ เผยแพร่ร่างประกาศจ้างและร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการพลังงานสะอาด

เผยแพร่ร่างประกาศจ้างและร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการพลังงานสะอาด ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)