ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ

      ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น  มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 33 รายการ ตามบัญชีรายการพัสดุที่จะทำการขายทอดตลาดแนบท้าย รายละเอียดและเงื่อนไขการขายทอด-ตลาด ดังเอกสารแนบท้าย

-  ผู้ประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์ติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ พร้อมดูครุภัณฑ์ประกาศขายได้ที่

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 4 มกราคม .ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

-  กำหนดการเข้าประมูลราคา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น ในวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560

   เวลา 09.30 – 10.30 น.

ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร: 043-274154

รายละเอียดตามแนบ