สถาบัน กศน. 5 ภาค จับมือฟอรั่ม 21 SALIKA แนะกลยุทธ์เผยแพร่ข่าวยุคดิจิทัล

      สถาบัน กศน.ภาคกลาง ในฐานะตัวแทนสถาบัน กศน.ภาค 5 ภาค เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์งาน กศน.ดิจิทัล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมเตรียม ความพร้อมเครือข่ายสื่อสารองค์กร กศน.ทั่วประเทศ นั่งแท่นพร้อมบรรณาธิการข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์งาน กศน.ดิจิทัล ระดับจังหวัดทั่วประเทศ 

           นางสาวปาริชาติ   เย็นใจ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา สำนักงาน กศน.กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์งาน กศน.ดิจิทัล ณ โรงแรมริเวอร์ จ.นครปฐม ว่า การระดมทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะด้านบุคลากร ระหว่างองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน หน่วยงาน มูลนิธิ เพื่อประสานพลังจัดและพัฒนาการศึกษาไทย ในการขับเคลื่อนนโยบาย “ประชารัฐ” ของรัฐบาลไปพร้อมๆ กัน ถือเป็นนิมิตรหมายอันดี เห็นได้ชัดจากความร่วมมือของภาคเอกชนกว่า 20 แห่ง ตามแนวทาง CONNECT-ED ที่ ได้ผนึกกำลังความร่วมมือพัฒนาการจัดการศึกษาซึ่งถือเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ครู กศน.ทั่วประเทศซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เป็นผู้ประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา ประชาชน มีความรู้ ความสามารถ มีโอกาสฝึกทักษะในเรื่องเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลเป็นเครื่อง มือแสวงหาความรู้ และต่อยอดพัฒนาอาชีพ อาทิ การใช้ Smart Phone ใน การผลิตข้อมูลข่าวสาร และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณะในวงกว้างอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งนอกจากรวดเร็วแล้ว ต้องถูกต้องด้วย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมให้มองเห็นช่องทางการประกอบอาชีพ นำไปสู่การพัฒนาอาชีพ รวมถึงการดำรงชีวิตอย่างเท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมในโลกยุคดิจิทัล อย่างสมดุล   

           นายวิมล ชาญชนบท ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง จ.ราชบุรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์งาน กศน.ดิจิทัลในครั้งนี้ ว่า จากนโยบายของ นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน ภายใต้นโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 การ พัฒนาการสื่อสารประชาสัมพันธ์งาน กศน.ดิจิทัล เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ภายใต้ความร่วมมือกับภาคเอกชนที่มีความรู้ความสามารถมุมมองการเข้าถึงกลุ่ม เป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องชัดเจน จะก่อเกิดประโยชน์กับการพัฒนาในรูปแบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอันเป็น ประโยชน์ของสำนักงาน กศน. ในวงกว้างยิ่งขึ้น โดยการจัดประชุมครั้งนี้ สถาบัน กศน.ภาคกลาง ได้เชิญวิทยากรจากทีมงานฟอรั่ม 21 ได้แก่ คุณศักดิ์ชัย พฤฒิภัค  SALIKA และคุณเกรียงไกร รัชตามุขยนันต์ มา ให้ความรู้และเทคนิคในการเขียนข่าวในยุคดิจิทัล การบรรณาธิการข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์งาน กศน.ดิจิทัล แก่ผู้เข้าประชุมที่ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์หรือเครือข่ายสื่อสารองค์กร กศน.จากสำนักงาน กศน.ทั่วประเทศ ให้กลับไปสร้างเครือข่ายในการทำงานประชาสัมพันธ์ กศน.ด้วยสื่อดิจิทัลในเชิงรุก ทั้งระดับอำเภอ และตำบลซึ่งอยู่ใกล้ชิดประชาชนในทุกพื้นที่มากที่สุด โดยมีคณะทำงานคัดกรองเนื้อหาสาระของข่าวและข้อมูลข่าวสารที่จะนำเสนอผ่าน สื่อดิจิทัลในเชิงสร้างสรรค์ สะท้อนแนวความคิด มุมมองภาพกิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่ ที่รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน ซึ่งจะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลกับการเรียนรู้ผ่านสังคมออนไลน์ โดยมี www.salika.co รับปากจะให้พื้นที่ประชาสัมพันธ์และเป็นช่องทางการเผยแพร่กิจกรรมให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน กศน.โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ณัฐมน/ข่าว