กศน. ระดมสรรพกำลังร่างแผนพัฒนาการศึกษา มุ่งหวังให้คนไทยเข้าถึงการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพและเท่าเทียม

นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. เปิดเผยว่า เนื่องด้วยสำนักงาน กศน. เป็นหน่วยงานดำเนินงานจัดการศึกษาตลอดชีวิต มีภารกิจหลักในการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้อยู่นอกระบบโรงเรียน ทั้งในด้านจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่ด้อย พลาด และผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นประชาชนทุกช่วงวัยเหล่านี้ ได้รับโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม และเพื่อให้การดำเนินงานจัดการศึกษาตลอดชีวิต สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2560 - 2579  ให้บรรลุเป้าหมายตามที่สำนักงาน กศน. กำหนด โดยเชิญ ผู้บริหาร ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคในสังกัด ซึ่งเป็นการระดมสรรพกำลังและทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของ สำนักงาน กศน.ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันหลากหลาย ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษาภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติอันเป็นแผนระยะยาวที่สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง จริงจัง ผ่านแผนพัฒนาการศึกษา มาเป็นกรอบในการกำหนดนโยบาย ตลอดจนแผนดำเนินงานทางด้านการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในห้วง 20 ปีต่อจากนี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันสิ่งที่ถือเป็นความท้าทายของการจัดทำร่างครั้งนี้ เรามองว่าคือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในปัจจุบัน ที่ส่งผลให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว ในขณะที่โลกก้าวเข้าสู่โลกแห่งยุคดิจิทัลอย่างเต็มกำลังเช่นกัน ความย้อนแย้งของบริบทสังคมโลกเหล่านี้ จึงเป็นเป้าประสงค์หลักให้คณะทำงานได้ร่วมระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำร่างฉบับล่าสุดนี้ ให้มีความทันต่อเหตุการณ์ ทันยุคสมัย  และสามารถนำมาเป็นกรอบทิศทาง ในการกำหนดนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแผนพัฒนาการศึกษาที่มีความพร้อมที่จะสามารถรองรับ สังคมผู้สูงอายุ รวมถึงรองรับการแก้ปัญหาเชิงระบบในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับประชาชนทุกช่วงวัยของประเทศไทยได้อย่างมีคุณภาพต่อไป เลขาธิการ กศน. กล่าวในที่สุด