เลขา กศน.ลั่นขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทยเต็มพื้นที่ ดีเดย์วันแม่แห่งชาติปีนี้

นายกฤตชัย  อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. เปิดเผยว่า จากการที่ สำนักงาน กศน. ได้ดำเนินการ“โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย” เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ให้แก่ ผู้บริหาร บุคลากรและครู กศน.ตำบล ทั่วประเทศ จำนวน 18 ครั้ง ซึ่งดำเนินงานเสร็จสิ้นไปเมื่อกลางเดือนกรกฎาคม 2560 และได้จัดงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการในภาพรวมทั่วประเทศไปปลายเดือนกรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี วันนี้ สำนักงาน กศน.มีครู กศน.ตำบลทั่วประเทศที่ผ่านการอบรมเป็นครูประวัติศาสตร์ประจำอยู่ในทุกตำบล มีชุดวิชาประวัติศาสตร์ที่จัดทำขึ้น เพื่อใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษาทุกระดับ (ระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย) นโยบายที่ต้องนำไปสู่การปฏิบัติต่อเนื่องจากการอบรมให้ความรู้และการเตรียมความพร้อมในด้านองค์ความรู้ดังกล่าว คือ การขยายผลจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ให้แก่นักศึกษา กศน.และประชาชนทั่วไป ด้วยกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ประชาชน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา กศน. โดยมีครู กศน.ตำบล 7,424 คน ที่ผ่านการอบรมทั่วประเทศ ซึ่งมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว เป็นกำลังหลักสำคัญในการขยายผลต่อไปยังนักศึกษาและประชาชน โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้นักศึกษา กศน.และประชาชน เกิดความตระหนักต่อการดำรงไว้ซึ่งประวัติศาสตร์ของชาติ และเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

                        เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งของปวงชนชาวไทย วันที่ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สำนักงาน กศน. จึงได้น้อมนำพระราชดำรัสของพระองค์ ที่ทรงให้ไว้เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551 ความว่า “ตอนที่ฉันเรียนอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ เราได้เรียนประวัติศาสตร์ของสวิส แต่เมืองไทยนี้ บรรพบุรุษเลือดทาแผ่นดินกว่าจะมาถึงที่ให้พวกเราอยู่ อยู่กันอย่างสบาย มีประเทศชาติ  เรากลับไม่ให้เรียนประวัติศาสตร์ ไม่รู้ว่าใครมาจากไหน” มากำหนดนโยบายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และสนองตามพระราชดำริที่ทรงตรัสไว้ เนื่องจากทรงห่วงใยการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย ที่ได้เลือนหายไปจากหลักสูตรการศึกษาไทยและมีผลทำให้เยาวชนในรุ่นหลังขาดความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของชาติไทย

                     เลขาธิการ กศน. กล่าวต่อไปว่า สำนักงาน กศน.ได้กำหนดให้ใช้เนื้อหารายวิชาสังคมเรื่องประวัติศาสตร์ทั้ง 3 ระดับ ในการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย ซึ่งได้ปรับปรุงเนื้อหาสาระเพิ่มเติมตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มุ่งกระตุ้น ปลูกจิตสำนึก ให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความรัก สามัคคี ปรองดอง ตามแนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แล้ว นอกจากนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ยังได้พัฒนาหลักสูตรวิชาเลือก เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยเพิ่มขึ้นอีกด้วย สำนักงาน กศน. จึงให้สถานศึกษานำรายวิชาดังกล่าวที่สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญพัฒนาขึ้น ไปใช้เป็นรายวิชาเลือกในการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ทุกระดับการศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ดาวน์โหลดหลักสูตรดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ www.nfe.go.th/pattana และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สำนักงาน กศน. ขอเชิญชวนให้รับชมรายการ “การมอบนโยบายการสอนประวัติศาสตร์ไทย ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร สำนักงาน กศน” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. – 10.00 น. นายกฤตชัย กล่าว

ณัฐมน / ข่าว