เลขาธิการ กศน. มั่นใจ ครู กศน.ฟิตปั๋ง หลังจบอบรมเข้ม Boot Camp

 

นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน.  เยี่ยมชมผลงานและสังเกตการณ์การจัดกระบวนการเรียนรู้ ในการอบรมโครงการพัฒนาครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot Camp) ของครู กศน.โดยมีคณาจารย์มืออาชีพ จาก ม.เกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้อย่างเข้มข้น ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา กทม. บรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยความสนุกสนานเป็นกันเอง

                        นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. เปิดเผยว่าต้องยอมรับกันอย่างจริงจังเลยทีเดียวว่า ในยุค Thailand 4.0 การสื่อสารภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างเข้มข้นขึ้นตามลำดับ เพราะส่งผลถึงอำนาจการต่อรองต่างๆ ในทุกเวที การก้าวทันโลกในด้านต่างๆ ก็มีทักษะด้านภาษาเข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญในการก้าวผ่านไปสู่จุดหมาย  โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot Camp) เป็นโครงการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยเริ่มต้นด้วยการพัฒนาครูผู้สอนอย่างจริงจัง ในลักษณะการเข้าค่ายอบรมเป็นภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น เริ่มต้นจากการร่วมกันจัดทำหลักสูตรให้เหมาะสมกับบุคลากรของสำนักงาน กศน. และการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งนี้คณะทำงานได้คัดเลือกหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาใช้ในการจัดการอบรมให้แก่ครู และบุคลากรของ กศน. โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่มีประสบการณ์สูงในการจัดกระบวนการเรียนรู้ จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้จัดกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในรูปแบบค่ายภาษาอังกฤษเข้มข้น (Boot Camp) ดังกล่าว เป็นระยะเวลารวม 20 วัน ระหว่างวันที่ 12 – 31 กรกฎาคม 2560

เลขาธิการ กศน. กล่าวต่อไปว่า การจัดอบรมในรูปแบบค่ายภาษาอังกฤษเข้มข้น  (Boot Camp) ให้แก่ครู กศน. ในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทางด้านคำศัพท์และไวยากรณ์ ทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนพัฒนาความสามารถในการนำกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ได้รับการฝึกฝนไปใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารที่ดีขึ้น พัฒนาความสามารถให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารที่ดีขึ้น โดยแบ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการในห้องเรียน จำนวน 160 ชั่วโมง และการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกห้องเรียน จำนวน 160 ชั่วโมง รวม 320 ชั่วโมง ซึ่งเน้นการลงมือฝึกปฏิบัติจริงในกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย จากการพูดคุยกับครู กศน.ที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ หลายคนได้เล่าให้ฟังว่าอาจารย์ได้มอบหมาย Homework ให้ทำทุกวัน ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม ซึ่งทุกคนตั้งใจที่จะเก็บเกี่ยวความรู้จากการอบรมในครั้งนี้ให้ได้มากที่สุด เชื่อว่า ครู กศน. ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาอบรม และสำเร็จการอบรมโครงการดังกล่าว จะมีโอกาสพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รวมถึงทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ก่อเกิดความมั่นใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา กศน.สามารถจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นให้แก่ประชาชนที่สนใจ โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบสื่อสารรูปแบบใหม่ที่มีความสนุกสนานและมีประสิทธิภาพ น่าสนใจมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาได้อย่างแน่นอน นอกจากนี้ ครูที่ผ่านการอบรมตามโครงการ Boot Camp จะเป็นครูต้นแบบขยายผลการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้แก่ครู กศน. คนอื่นๆ เพื่อร่วมกันสร้างแนวทางการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับบริบทของ กศน.ในพื้นที่ต่อไปด้วย นายกฤตชัย กล่าวในที่สุด

ณัฐมน / ข่าว