ที่อยู่  :  อาคาร กศน. 10 ชั้น  กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
                        Call Center :  1660
    

กลุ่ม / ศูนย์ ส่วนกลาง

เบอร์โทรศัพท์ 

เว็บไซต์หน่วยงาน

กลุ่มเลขาธิการกรม 02-282-4803 http://www.pronie.net/page/frontend/theme_1/index.php
กลุ่มการคลัง (กค.) 02-282-9338  -
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน (กพ.) 02-282-1895 http://www.pattanadownload.com/korpor.html
กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ (กท.) 02-282-6134 http://www.nfe.go.th/nfetesting
กลุ่มแผนงาน (กผ.) 02-281-5162 http://www.nfe.go.th/plangenn/ 
กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ (กป.) 02-281-7017 http://www.korpornfe.net/ 
หน่วยตรวจสอบภายใน(ตสน.) 02-281-7528 http://libazz.com/nfeaudit/index.php?page=index 
หน่วยศึกษานิเทศก์ (ศน.) 02-281-5151 http://niteskorsornor.igetweb.com/ 
กลุ่มการเจ้าหน้าที่ (กจ.) 02-280-2926  -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.)
02-281-7217  -
สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ (สพร.) 02-628-5595 http://dnfe5.nfe.go.th/dnfe5_v2/frontend/theme/ 
สำนักงานโครงการพระราชดำริ (คพร.) - -
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา (ศท.) 02-354-5730-40 http://www.ceted.org/ceteden/index.php
สถาบันการศึกษาทางไกล (สทก.) 02-381-6649 http://www.dei.ac.th/ 
ศูนย์วิทยาศาตร์เพื่อการศึกษา (ศว.เอกมัย) 02-392-5951  http://www.sciplanet.org/sce/
ศูนย์วิทยาศาตร์เพื่อการศึกษา (ศว.รังสิต) 02-577-5456-9 http://rscience.go.th/science/frontend/theme/ 

 

 


..........................................................


1723932
Today
This Week
This Month
All days
1231
2588
17293
1723932

Your IP: 54.92.170.142
Server Time: 2017-08-22 23:53:48